Поиск по сайту

 RUS  |   ENG 

Александр Литин
«“ЧЕРНЫЕ ДНИ” МЕСТЕЧКА КРУПКИ»

Леонид Смиловицкий
«ЭТО БЫЛО…»

Крупки в «Российской еврейской энциклопедии»


«ЧЕРНЫЕ ДНИ» МЕСТЕЧКА КРУПКИ


Из книги «ПАМЯТЬ. Крупский район», 1999 г.

АКТ

МЕСТ. КРУПКИ МИНСКАЙ ОБЛАСТИ

26 сентября 1944 г.


Место расстрела евреев м. Крупки.
Место расстрела евреев м. Крупки
в районе д. Лебедево.
Памятник установлен в 1969 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Минской областной чрезвычайной комиссии по расследованию немецких злодеяний лейтенант Гос. безопасности Калашин, члены районной чрезвычайной комиссии нач. РО НКВД младший лейтенант госбезопасности Малявко, нач. РО НКРБ майор госбезопасности Зуйков, оперуполномоченный РО НКВД Выборное сего числа провели расследование фактов массовых злодеяний немецко-фашистских захватчиков в м. Крупки и районе и на основании полученных свидетельских показаний установили, что в период 1941-1942 гг. хозяйничанья в районе немецко-фашистские оккупанты и их пособники производили массовое истребление населения района и издевательства над мирными советскими гражданами, расстреливали, вешали и живьем сжигали ни в чем не повинных стариков, женщин и детей.

18 сентября 1941 г. все еврейское население м. Крупки в количестве 1900 человек, в том числе старики, женщины и дети, были согнаны в район торфоразработок, расположенный в 1,5-2 километрах от райцентра по речке Старожница за автомагистралью Минск-Москва и расстреляли в двух торфяных ямах, после чего ямы засыпали мобилизованными для этого гражданами местечка.

Осенью 1942 г. за кладбищем в яме публично в присутствии граждан четырех волостей расстреляно 100 человек, заподозренных в связи с партизанами. По этим же причинам в октябре 1942 г. в д. Ухвала расстреляно и брошено в колодец 120 человек, в большинстве женщин и детей, причем детей бросали в колодец живыми, после чего он был засыпан землей.

В тот же период 1942 г. в д. Купленка немцы зарубили лопатами и зарыли в яме 47 человек, а 70 жителей д. Узнаж заперли в доме и сожгли живьем

Указанные факты подтверждены свидетельскими показаниями очевидцев: Крюковского А. И., Деревяго И. И., Малашкевича Ф. А. и бежавшей из-под расстрела Шпунт М. Т., а также другими материалами, имеющимися в распоряжении НКВД, НКГБ. О чем и составили настоящий акт.

Предст. Минской обл. чрезвыч. комиссии

лейтенант г/б подпись

Нач. РО НКВД мл. лейтенант г/б подпись

Нач. РО НКГБ майор г/б подпись

Оперуполномоченный РО НКВД подпись.

Гос.архив Российской Федерации, ф. 7021, оп. 87, д. 11, л. 206.


3 ПРАТАКОЛА
НАДЗВЫЧАЙНАЙ KAMICII ПА РАССЛЕДАВАННІ ЗЛАЧЫНСТВАЎ,
ЯКIЯ ЗДЗЕЙСНІЛІ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІЯ ЗАХОПНІКІ Ў КРУПСКІМ РАЁНЕ


Сведка: Шпунт Марыя Tapacaўna, 1915 г. нараджэиня, жыхарка м. Крупкі.

«Я сама па нацыянальнасщ яўрэйка. 3 прыходам у м. Крупкі немцаў для яўрэяў быу установлены строгі рэжым. Усім былі нашыты апазнавальныя знакі. Акрамя як на працу, нідзе больш не дазвалялася хадзіць.

18 верасня 1941 года усix яўрэяў з сем'ямі немцы сабралi на рынку ў гарадской управе. Перад гэтым мястэчка было акружана. Прычыны збору не растлумачвалі, толькі, заходзячы ў кватэру, загадвалi забраць грошы, каштоўнасці, кватэру закрыць на замок i разам з дзецьмі icцi да гаруправы.

Здание бывшей синагоги в Крупках.
Здание бывшей синагоги в Крупках.
Фото 1986 г.
Из коллекции А. Алехновича.

Калі людаі сабраліся на рынку, немцы зрабілі пераклічку па cпice. Усяго сабралася каля 1900 чалавек, не з'явіліся толькі 5-7 старых.

Пасля праверкі ўсix бягом пагналі за магістраль, за фабрычны пасёлак, у лясок каля рэчкi Старожніцa на тарфяныя распрацоўкi. Нам загадалі па дарозе не размаўляць i нікуды не адыходзіць ад калоны. Разам са мной былі двое дзяцей, трэцяга я несла на руках. Маці маю i свякроў я страціла адразу, магчыма, яны адсталі. Я толькі чула частыя стрэлы, гэга, магчыма, дабівалі старых i дзяцей. Аглядвацца нам не дазвалялі. Калі нас прыгналі да месца, то пасадзілі ўсіх на зямлю крокаў за 25 ад ям. Калі хто пачынаў размаўляць, білі палкамі, дзяцей, якія плакалі, адбіралі ў маці і кудысці адцягвалі. Потым пачалі адбіраць па 12 чалавек з задніх радоў, падводзілі да ямы i расстрэльвалі. Перад гэтым забiралі каштоўныя рэчы і прымушалi раздзявацца да ніжняй бялізны. Хутка дайшла чарга і да нашага рада. Да нас падыйшоў немец, загадаў устаць i icці да ямы. Паколькі я была з дзіцём, то крыху затрымалася, астатнія ужо пайшлі. Я пачала ўгаворваць немца, кажучы, што я не яўрэйка. У гэты час аднаго рускага чалавека з нашага рада растралялі. Немец падвёў мяне да ямы i загадаў легчы. Я з дзіцём легла на яшчэ паўжывыя целы, якія шавяліліся, а немец пайшоў, каб прывесці наступны рад людэей. Калi ён адышоў, я паціху з дзіцём вылезла з ямы i кінулася бегчы. Мяне заўважыліі пачалі страляць, але я дабегла да кустов і кінулася ў рэчку. Так я здолела збегчы з-пад расстрэлу. Потым я перабралася ў другі раён.


3 ПАКАЗАННЯЎ СВЕДКI А.В. КРУКОЎСКАГА, ЖЫХАРА М. КРУПКІ.

Пасля расстрэлу яўрэяў каля р. Старожніца немцы сабралі чалавек 70 мужчын з пасёлка i павялі, каб закапаць ямы. У ix ліку быў i я. Трупы былі ўкладзены радамі у двух ямах, памеры адиой прыблізна 60 на 3 метры, другой – 15 на 3 м. глыбіні ад 1 да 2 метраў. Ямы былі заполнены целамі загінуўшых амаль да краёў. Калі мы пачалі закопваць, у адной яме заўважылі яшчэ жывых людзей: мужчыну, жанчыну i хлопчыка каля 6 гадоў. Ix немец прыстрэліў з пісталета. Бургамістр мястэчка, якi 6ыў там, загадав зрабіць насып над эакапанымі ямамі вышынёй каля 1 метра, пасля чаго нас адпусцілі дадому.

Paciйcкi дзяржаўны гістарычны apxiў, ф. 3331, воп. 1, стр. 248, л. 17-18.

Падрыхтаваў да друку Дз. М. Храмчанка.


Любовь Александровна Аверина.
Любовь Александровна
Аверина.

Рассказывает Аверина Любовь Александровна, 1929 г.р.

– Я, как евреев расстреливали, не видела. Я из партизанской семьи. Сестра была в партизанах. Чудом остались живы. Сын бургомистра Литвинова и начальник гарнизона были связными.

Я живу в доме еврея печника Исроэля, который уехал в Израиль. Мой сын был женат на его дочери.

Моя знакомая Феня Дубина, которая видела, как вели евреев на расстрел, рассказывала, что они пели песни еврейские, русские, «Широка страна моя родная», были все нарядно одеты. Им сказали, что повезут в Палестину. О том, что ведут на расстрел, они поняли, когда колонну повернули на улицу Московскую. Там была выкопана траншея и там их расстреляли.

Феня рассказывала, что у одной женщины они просили отдать ребенка, но мать сказала, что помирать будем вместе. Говорили, что после расстрела был такой сильный ветер, как никогда прежде.


Андрей Петрович Алехнович. мацевы бывшего еврейского кладбища.
Краевед из Крупок Андрей Петрович Алехнович
В лесу недалеко от окончания ул. Беляева,
на месте свалки мацев с еврейского кладбища,
уничтоженного в 1980-х гг.

Рассказывает Алехнович Андрей Петрович, краевед

– Коготков, он уже умер, рассказывал мне, что когда евреев вели на расстрел две молодые девушки, хорошо одетые, забежали к ним во двор, попросили их спрятать, но мать побоялась, девушек нашли и убили. Перед тем как уйти, одна из девушек бросила свою кофту им на память.

Говорили, что сначала расстреливали небольшое количество евреев, наверное, мужчин где-то в лесу, во рву. Место никто уже не знает. В материалах ЧГК этой информации нет.


Историю своей учительницы-еврейки, семья которой погибла, я описываю в своей статье.

Она так преподавала русский и белорусский языки, так воспитывала, что среди ее учеников только 8 кандидатов наук, академик АН РСФСР, аналитик Генштаба России и много еще известных людей.

Был у нас гончарный заводик, дореволюционный. Евреям принадлежал. Мы там археологические раскопки производили. Там сохранились фрагменты тарелки с местной росписью: звезда Давида, мельница, растительный орнамент, мужской профиль. Жаль, что нельзя собрать ее целиком.

Записал, фотографии
Александр Литин


Местечки Минской области

МинскБерезиноБобрБогушевичиБорисовВилейкаВишневоВоложинГородеяГородокГрескГрозовоДзержинскДолгиновоДукораДулебы ЗембинИвенецИльяКлецкКопыльКрасноеКривичиКрупки КуренецЛениноЛогойскЛошаЛюбаньМарьина ГоркаМолодечноМядельНалибокиНарочьНесвижНовый СверженьОбчугаПлещеницы Погост (Березинский р-н) Погост (Солигорский р-н)ПтичьПуховичи РаковРованичиРубежевичиРуденскСелибаСвирьСвислочьСлуцкСмиловичиСмолевичи СтаробинСтарые ДорогиСтолбцыТалькаТимковичиУздаУречьеУхвалы ХолопеничиЧервеньЧерневкаШацк

RSS-канал новостей сайта www.shtetle.comRSS-канал новостей сайта www.shtetle.com

© 2009–2020 Центр «Мое местечко»
Перепечатка разрешена ТОЛЬКО интернет изданиям, и ТОЛЬКО с активной ссылкой на сайт «Мое местечко»
Ждем Ваших писем: mishpoha@yandex.ru